The HIWW Truck

English version [Ukrainian Version below]

When faced with challenges or adversity way beyond what a person can handle – one of the cultural responses in Ukraine is “Toloka”.

Turning to the crowd for support. Providing solutions at the needed scale, and with ingenuity and insight beyond what an individual can muster.

tolocar.org

The Tolocar project was created to support makers in Ukraine in an extremely difficult situation. It provides Ukrainian makers with access to international maker communities and creates a sustainable exchange network between Ukrainian and international producers. 

To support and strengthen Ukraine’s industries, partners from around the world have come together to implement various projects on reconstruction and rehabilitation, open production, knowledge transfer and innovation.

In the spring of 2022, the Tolocar project began sending converted workshop vans to Ukraine, which have the capabilities of a mobile makerspace or fablab on wheels. These open mobile production facilities are designed to support humanitarian activities in the country.

the Cadus Supporter

They provide high-tech manufacturing or diagnostic capabilities where needed, as they are equipped with open source tools, equipment and consumables. In times of war, technology integration, prototyping and rapid iteration at small scale are empowering and critical to addressing acute humanitarian challenges. Access to knowledge, skills and a global support network leads to better and faster solutions to meet local needs. 

The Tolocar project is currently being implemented on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in close cooperation with the following Ukrainian and international partners: Creative Rural Hub, МетаЛаб, Інша Освіта, Платформа Острів, БУР, Maker Hub and CADUS.

The project is managed the Hamburger Institut für Wertschöpfungssystematik und Wissensmanagement (HIWW).

Learn more here

GIG will support makers in Ukraine by connecting them with makers from the GIG network, a unique global network of social and technology innovators with around 150 members from over 40 countries, facilitating exchange and co-creating open hardware projects for local needs.

Being a dynamic, diverse community of innovation hubs, makerspaces, hackerspaces and other grassroots innovation communities, as well as individual innovators, makers, technologists and innovators, we look forward to some amazing interactions between our members and the Ukrainian makers!

Here’s a link to the world map with locations of the some GIGers globally.

Our objective:

To include Ukrainian makers in international maker networks and facilitate networking, mutual mentoring and exchange to address needs and challenges; jointly identify local problems arising from the needs of Ukrainian producers and implement appropriate projects to solve them.

What will happen?

– Regular networking;

– Mutual mentoring;

– Involvement of expert consultants;

– Exchange of experience between international and Ukrainian makers;

– Joint implementation of projects aimed at meeting acute local needs.

Timeline:

The project is designed for 12 months, started in December 2022.

By November 2023, a sustainable exchange network between Ukrainian and international producers and the implementation of relevant projects is created.

We are looking for makers, fablabs, hackerspaces, makerspaces and other communities who want to cooperate with us in Ukraine and online internationally.

Please get in touch with us via email to hi [] globalinnovationgathering.org 

In Ukrainian:

Що таке GIG?

Global Innovation Gathering (GIG) – це унікальна глобальна мережа соціальних та технологічних інноваторів, яка налічує близько 150 членів з понад 40 країн світу.

GIG – це динамічна, різноманітна спільнота інноваційних хабів, мейкерспейсів, хакерспейсів та інших низових інноваційних спільнот, а також індивідуальних інноваторів, виробників, технологів та новаторів. 

Ми прагнемо забезпечити розповсюдження, адаптацію та сталий розвиток технологій у всьому світі та досягти більшого різноманіття у технологічному виробництві й глобальних інноваційних процесах. 

Ми створюємо інклюзивне середовище з метою встановлення значущих зв’язків для змістовного обміну та ініціюємо й підтримуємо співпрацю між інноваторами на міжнародному рівні. Ми переслідуємо нове бачення глобального співробітництва, заснованого на рівності, відкритості та обміні.

GIG представляє інтереси своїх членів та діє як інтерфейс між урядами, донорами та інноваційними просторами. Ми забезпечуємо зв’язок і впровадження для партнерів, заохочуючи відкритий діалог навколо розробки програм і проектів підтримки.

Про проект «Tolocar»

Dormitory in Striy. Ostriv platform’s team. Photo by Nika Popova.

Проект «Tolocar» створений для підтримки виробників України у надзвичайно складній сьогоденній ситуації. Він передбачає отримання українськими мейкерами доступу до міжнародних мейкерських спільнот та створення сталої мережі обміну між українськими та міжнародними виробниками. 

Для підтримки та зміцнення галузей України партнери з усього світу об’єдналися втілюючи різноманітні проекти з реконструкції та відновлення, відкритого виробництва, передачі знань та інновацій.

Навесні 2022 року проект «Tolocar» почав направляти в Україну переобладнані фургони-майстерні, які мають можливості мобільного мейкерспейсу або фаблабу на колесах. Ці відкриті мобільні засоби виробництва призначені для підтримки гуманітарної діяльності в країні.

The HIWW van

Вони забезпечують потенціал високих технологій виробництва або діагностики там, де це необхідно, адже вони забезпечені інструментами, обладнанням з відкритим вихідним кодом та витратними матеріалами. Під час війни інтеграція технологій, створення прототипів та швидкі ітерації в малих масштабах розширяють можливості та мають вирішальне значення для вирішення гострих гуманітарних проблем. Доступ до знань, навичок та глобальної мережі підтримки призводить до кращих та швидших рішень для задоволення місцевих потреб. 

Наразі проект «Tolocar» виконується на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) компанією Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) у тісній співпраці з такими українськими та міжнародними партнерами: Creative Rural Hub, МетаЛаб, Інша Освіта, Платформа Острів, БУР, Maker Hub та CADUS. 

Управління проектом здійснюється організацією MitOst та Гамбурзьким інститутом систем створення вартості та управління знаннями (HIWW).

https://tolocar.org/ua/#projects-community

Мета проекту:

Включення українських мейкерів до міжнародних мейкерських мереж та сприяння нетворкінгу, взаємному наставництву та обміну для задоволення потреб і вирішення визначених проблем.

Ціль: cпільно з’ясувати локальні проблеми, що випливають з потреб українських виробників та реалізувати відповідні проекти їх рішення.

Що відбуватиметься:

  • Регулярний нетворкінг;
  • Взаємне наставництво;
  • Залучення експертів-консультантів;
  • Обмін досвідом між міжнародними та українськими мейкерами;
  • Спільна реалізація проектів, спрямованих на задоволення гострих місцевих потреб.

Строки:

Проект розрахований на 12 місяців, розпочався в грудні 2022.

У листопаді 2023 передбачено створення сталої мережі обміну між українськими та міжнародними виробниками та реалізація відповідних проектів.

Ми шукаємо мейкерів, фаблаби, хакерспейси, мейкерспейси та інші спільноти, які хочуть співпрацювати з нами в Україні та онлайн на міжнародному рівні.

INTERESTED IN GETTING OUR NEWS?

Subscribe and get Our Latest News into your Inbox!

Thank you for your trust! By subscribing to our newsletter, you also agree to our terms and privacy policy for more info. We promise we don’t spam!